Wet bescherming persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens

Het Gilde St. Paulus verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens, zoals zij die van de betrokkene(n) door het invullen van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring heeft verkregen.

Doeleinden aanmeldingsformulier

In het kader van de ledenadministratie en andere verenigingsactiviteiten is het Gilde St. Paulus genoodzaakt door middel van het aanmeldingsformulier (een aantal) algemene persoonsgegevens van haar leden, zoals naam, geboortedatum, adres en woonplaats, telefoon, e-mailadres, nationaliteit en het soort lidmaatschap te verwerken.

Vragen om legitimatie en kopie paspoort

Het Gilde St. Paulus is verplicht leden, die aan de schietactiviteiten deelnemen, te vragen om zich te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs, zoals een geldig Nederlands paspoort, een geldige Nederlandse identiteitskaart of een geldig Nederlands rijbewijs. Het is het Gilde St. Paulus echter niet toegestaan een kopie van het legitimatiebewijs te bewaren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Het Gilde St. Paulus doet er alles aan om de persoonsgegevens van haar leden/ex-leden, vrijwilligers en begunstigers op een zorgvuldige wijze te beschermen en te beveiligen. Het Gilde St. Paulus legt dan ook passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, aantasting, onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking.

Derden

De verstrekte persoonsgegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden voor de interne administratie van het Gilde St. Paulus en op geen enkele andere wijze aan derden worden verstrekt, tenzij wettelijk verplicht en onder dwang van sancties. De volledige wettekst van de Wbp kan worden geraadpleegd op de website van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) www.cbpweb.nl.